MADAL SOFT, s.r.o.

Účtovníctvo a daňové poradenstvo

 

Preberáme zodpovednosť za Vaše účtovníctvo, šetríme Vaše mzdové a prevádzkové náklady

Vedenie účtovnej evidencie v priebehu účtovného obdobia v sústave podvojného účtovníctva; Spracovanie podkladov k DPH a zostavenie daňových priznaní DPH; Vedenie evidencií pohľadávok a záväzkov z obchodného styku; Vedenie evidencie dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku; Konzultačná a metodická činnosť podľa dohody so zadávateľom; Spracovanie riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky a riadneho daňového priznania k dani z príjmu; Zostavenie výkazu ziskov a strát, súvahy a cash-flow, poznámok k účtovnej závierke; Spolupráca pri daňovej kontrole - osobná účasť v prípade kontroly spracovaných období (vyjadrenie sa k spôsobu účtovania); zastupovanie pri podávaní daňových priznaní a výkazov elektronickou formou; komunikácia s úradmi prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu.

Vedenie účtovnej evidencie v priebehu účtovného obdobia v sústave jednoduchého účtovníctva; Spracovanie podkladov k DPH a zostavenie daňových priznaní DPH; Vedenie evidencií pohľadávok a záväzkov z obchodného styku; Vedenie evidencie dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku; Konzultačná a metodická činnosť podľa dohody so zadávateľom; Spracovanie riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky a riadneho daňového priznania k dani z príjmu; Zostavenie výkazu o príjmoch a výdavkoch a majetku a záväzkoch; Spolupráca pri daňovej kontrole - osobná účasť v prípade kontroly spracovaných období (vyjadrenie sa k spôsobu účtovania); zastupovanie pri podávaní daňových priznaní a výkazov elektronickou formou; komunikácia s úradmi prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu.

Mesačné spracovanie miezd, vyhotovenie výkazov pre poisťovne, vyhotovenie štvrťročných prehľadov na daň zo závislej činnosti, ročných hlásení na daň zo závislej činnosti, vystavenie hromadného príkazu na úhradu z titulu mesačných odvodov a miezd; vykonanie ročného zúčtovania dane zo ZČ, vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie; Personálna agenda - pracovné zmluvy, dohody, dodatky k pracovným zmluvám a dohodám, prihlášky, odhlášky do poisťovní; komunikácia s poisťovňami prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu.

Po poskytnutí potrebných údajov k založeniu živnosti a s.r.o. Vám zabezpečíme rýchle založenie živnosti a s.r.o. bez akýchkoľvek Vašich ďalších starostí. Vybavíme za Vás všetky potrebné registrácie v poisťovniach a úradoch. Po zápise spoločnosti do obchodného registra Vám odovzdáme hotovú s.r.o., ktorá môže ihneď začať vykonávať svoju činnosť.

Finančné poradenstvo

Po dôkladnej finančnej analýze Vám zabezpečíme najvýhodnejší úver od spolupracujúcich bánk na čokoľvek. Hypotekárne úvery na zabezpečenie bývania, rekonštrukciu Vašej nehnuteľnosti, kúpu nového alebo ojazdeného automobilu. Spotrebné bezúčelové úvery; založenie výhodných účtov v banke; Splátkové úvery na kúpu spotrebného tovaru; pôžičkové kreditné karty; rýchle a manželské pôžičky a mnoho iných produktov podľa aktuálnych ponúk jednotlivých bánk a finančných spoločností. Poradíme Vám pri investovaní do akcií a fondov s čo najvyšším výnosom a najväčšou garanciou výnosu.

Poradíme Vám so zabezpečím Vašej budúcnosti a pomôžeme pri zvýšení Vašej istoty pri ochrane Vás a Vášho majetku. Vieme Vám ponúknuť široké portfólio najvýhodnejších investičných životných poistení, úrazových poistení a poistení detí presne podľa Vašich potrieb, neživotných poistení ako sú povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, havarijné poistenie, poistenie majetku fyzických a právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania a iné produkty všetkých spolupracujúcich poisťovní s najvýhodnejšou ponukou priamo pre Vás.

Predaj hardvéru a softvéru

Na základe Vašich požiadaviek Vám nájdeme na trhu najlacnejší a najvýkonnejší hardvér ( notebook, PC, tlačiareň a rôzne iné príslušenstvo ) a zabezpečíme jeho dodávku a inštaláciu aj softvérového vybavenia.

Poskytujeme predaj ekonomického účtovného softvéru spoločnosti  SUNSOFT plus spol. s r.o. , jeho následnú inštaláciu u zákazníka a odborné zaškolenie s jeho obsluhou.